Utredningsarbete

Utredningsarbete påminner om journalistiskt hantverk. Först måste utredaren, helt förutsättningslöst, samla in en stor mängd  information från säkra källor. Därefter ska hon sätta sig in i den eventuella problematik eller problemställning som utredningen är tänkt att belysa eller råda bot på.

Jag har haft förmånen att arbeta med ett flertal utredningar, ingen av dem har äventyrat mitt oberoende som reporter, snarare har de fördjupat mina kunskaper och gjort mig till en bättre journalist och yrkeskvinna.
Något av det jag arbetat med i utredningsform de senaste åren är:

SVERIGES TELEVISION – DE ANSTÄLLDAS FRAMTIDSVISIONER
Hanna Stjärne tillträdde tjänsten som VD för Sveriges Television den 15 januari 2015. Som nyinstallerad valde hon att skicka ut ett mejl till alla anställda, cirka 2 200 personer. Mejlet innehöll tre öppna frågor och en uppmaning att tycka till direkt till VD:
• Vad fungerar bra i dag, vad ska vi värna och behålla?
• Vad kan bli ännu bättre, vad bör vi förändra?
• Hur skulle du vilja att SVT såg ut om fem år?
Jag arbetade med att gå igenom, sammanställa, sammanfatta och på olika håll i organisationen presentera resultaten av dessa mejlsvar. En stor mängd åsikter, tankar och idéer kom in och utgjorde så småningom en grund för delar av det förändringsarbete som Hanna Stjärne påbörjat sedan sitt tillträde.

STOCKHOLMS KONSTHÖGSKOLA – EN NY INSTITUTION 
Den 1 januari 2014 bildades Stockholms konstnärliga högskola genom ett samgående mellan Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola. Fusionen innebar i praktiken att fyra tidigare helt självständiga konstnärliga högskolor skulle bli en. Sammanslagningen möttes inledningsvis med visst motstånd, men även ängslan, från delar av kollegiet. Nytilträdda rektor Paula Crabtree valde därför att tillsätta en snabbutredning för att titta närmare på upprinnelsen till, och eventuella lösningar på, det motstånd som fanns i och till den nya organisationen. Jag assisterade utredningsansvarig Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet, i arbetet med utredningen. Så småningom ledde arbetet fram till en rekommendation för lärosätets framtida arbete med att nå samsyn och hitta nya synergieffekter vid den nya myndigheten. Utredningen användes också i kvalitetsutvecklingsarbetet med utbildningarnas utformning och innehåll.

SVERIGES RADIO – FRAMTIDSUTREDNINGEN
Hanna Stjärne, numera VD vid Sveriges television, ledde under 2009-2010 arbetet med Sveriges radios framtidsutredning. Uppdraget var att beskriva utvecklingsalternativen för public service-radio i ett perspektiv som sträcker sig fem till tio år framåt i tiden, 2015- 2020. Mitt uppdrag var att, då utredningen var i det närmaste färdigställd, bidra med kunskap kring hur utredningens innehåll bäst kunde spridas utanför Sveriges radio, i första han med hjälp av Sociala medier men också via diverse andra kommunikationssätt. Resultatet blev bland annat en papperstidning, en synnerligen aktiv twitterdialog och, så klart, ett helt publikt  grundmaterial som bland annat lade grunden för ett flertal strategiska public-service -beslut.